حال خوب سدهای خاکی چهارمحال

خبرگزاری مهر جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۴
بارندگی های یک ماهه اخیر اگرچه خسارات بسیاری به همراه داشت اما باعث شد بسیاری از سدهای کشور از جمله استان چهارمحال و بختیاری که در اثر خشکسالی خالی از آب شده بودند، امسال از آب سرریز شوند و منبع خوبی برای کشاورزان باشند. همچنین این بارش ها سبب شد بسیاری از چشمه های خشک دوباره شروع به جوشیدن کرده و تالاب های استان نیز که با کاهش محسوس آب مواجه شده بودند، دوباره پر آب شوند. تصاویر مربوط به سدهای خاکی و چشمه های هرچگان ، پیربلوط و کاکولک در استان چهارمحال و بختیاری است.

بارندگی های یک ماهه اخیر اگرچه خسارات هایی به همراه داشت اما باعث شد بسیاری از سدهای کشور از جمله استان چهارمحال و بختیاری که در اثر خشکسالی خالی از آب شده بودند، از آب سرریز شوند و منبع خوبی برای کشاورزان باشند. همچنین این بارش ها سبب شد بسیاری از چشمه های خشک دوباره شروع به جوشیدن کرده و تالاب های استان نیز که با کاهش محسوس آب مواجه شده بودند، دوباره پر آب شوند.
تصاویر مربوط به سدهای خاکی و چشمه های هرچگان ، پیربلوط و کاکولک در استان چهارمحال و بختیاری است.