چهارشنبه سوری تهران

ایرنا سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۵۷

ایرنا-تهران-شهروندان تهرانی در آخرین شب سه شنبه سال جاری با روشن کردن آتش و پریدن از روی آن، سنت باستانی آخرین شب چهارشنبه سال را برگزار کردند.17*7