اصلاح قوانین مالیاتی برای کاهش جرایم مالیاتی

ایران اکونومیست چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۹
ایران اکونومیست- جرم انگاری در زمینه فراریان مالیاتی به عنوان مهمترین بحث در موارد اصلاحی قانون مالیات های مستقیم خصوصا اصلاح جرایم مالیاتی به شمار می رود که تحقق آن می تواند گامی برای جلوگیری از فرار مالیاتی باشد.

به گزارش ایبِنا، بحث جرایم مالیاتی در مجموعه قوانین جدیداز جمله مولفه های بسیار مهم و اساسی در موارد اصلاحی قانون مالیات های مستقیم است؛ بر این اساس جرایم مالیاتی طبق ماده ۲۷۴ در ۷ بند تعیین شده است که بر مبنای آن مرتکب یا مرتکبان، برحسب مورد به مجازات های درجه شش محکوم می شوند.
اتخاذ چنین رویکردی در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم سبب می گردد تا متخلفان با نوعی از بازدارندگی جدی در زمینه تخلفاتی همچون ارائه اسناد و فاکتورهای صوری روبرو شوند. چراکه در قانون جدید مجازات هایی موثرتر و جدی تر در مواجهه با متخلفان اتخاذ گردیده است.
در راستای موارد اصلاح شده در خصوص جرایم مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم، موارد جرایم مالیاتی شامل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن است. همچنین ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث و عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران نیز از دیگر موارد اصلاحی در خصوص جرایم مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم اعلام شده است.
در نهایت تنظیم و ثبت معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع و خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی و آخرین بند استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی از جمله موارد قانون جدید است.
در این راستا هدف از اصلاح جرایم مالیاتی، ایجاد افزایش شفافیت مالیاتی و اقتصادی در کشور ...

سرخط اخبار