سبد معاش از مرز ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گذشت

عصر اقتصاد یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۸

کارگران در اردیبهشت ماه ۹۸، برای گذراندن زندگی یومیه به ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان، بیش از حداقل دستمزد دریافتی نیازمندند؛ سبد معاش در اردیبهشت از مرز ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گذشته است و در مجموع به نسبت اسفند ماه ۹۷ که محاسبات مزدی سال جاری انجام گرفت، بیش از ۷۲ درصد جهش قیمتی داشته ایم.
«دستمزد» مهم ترین مولفه اشتغال است؛ مولفه ای که در قانون کار به صراحت جزئیات و کم و کیف آن مشخص شده است. ماده ۴۱ قانون کار، دو شاخص الزام آور برای تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفته است: اول نرخ تورم رسمی و دوم، محاسبات حداقلی سبد معیشت خانوار.
محاسبه ی سه جانبه ی سبد معاش خانوار یا Living Basket، علیرغم تاکید واضح قانون کار، در فضای مذاکرات مزدی یک «گفتمان متاخر» محسوب می شود که تنها در سالهای اخیر در مذاکرات آخر سال، به آن پرداخته می شود؛ با این وجود، با محاسبه ی سبد معاش و امضای سه جانبه ی این محاسبات، فقط میزان عقب ماندگی مزدی کارگران مشخص می شود چراکه همچنان براساس روال عرفی دهه های گذشته، مبنای تعیین دستمزد، با کمی بیش و کم، همان «نرخ تورم رسمی» است.
سبد چگونه محاسبه می شود؟
تعیین حداقل دستمزد کارگران  براساس محاسبات سبد معاش، محدود به قانون کار ایران نیست؛ در کشورهایی که کف دستمزد کارگران با مذاکرات سه جانبه مشخص می شود، معمولاً از دو مکانیسم بهره گرفته می شود: تعیین سبد حداقلی معاش – که راه حل متداول تر و مرسوم تر است- و محاسبه میانگین دریافتی مزدبگیران و قرار دادن کف دستمزد، در حول و حوش این میانگین با اِعمال یک ضریب خاص.
اما مساله اصلی اینجاست که در اکثر کشورهای عضو سازمان بین المللی کار، محاسبات هزینه های زندگی یا ...

سرخط اخبار