مصدومان چهارشنبه سوزی ۹۷

موج چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۳۱
قصه تکراری چهارشنبه پایانی سال و مصدومان به جا مانده از جشن چهارشنبه سوزی، خانواده های بسیاری در شب های آخر سال به جای استقبال از بهار و سال جدید باید عزیزان خود را برای درمان به بیمارستان های مختلف از جمله بیمارستان مطهری (سوانح سوختگی) و فارابی ببرند.