تهیه قانون اد اری مالی ویژه برای فرهنگیان

دریافت خبر : سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۳۱

د بیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به لزوم تد وین و تصویب قانون خاص اد اری مالی برای فرهنگیان گفت: قانون مد یریت خد مات کشوری محاسن خوبی د ارد ، اما ایراد اصلی آن این است که معلم را یک کارمند مشابه کارمند ان سایر د ستگاه ها د ید ه است.مهد ی نوید اد هم د ر گفت وگو با ایسنا، د رباره اد غام د و زیرنظام مالی و منابع انسانی و تنظیم یک قانون خاص اد اری مالی برای آموزش و پرورش اظهار کرد : زیرنظام منابع انسانی و اد اری و مالی د و زیرنظام مستقل ذیل سند تحول بنیاد ین هستند که د ارای هویت اند . این د و قانون د ر د و حوزه مختلف لازم الاجرا هستند .وی افزود : این بحث مطرح است که با توجه به احکام د و زیرنظام، یک قانون خاص مالی اد اری برای آموزش و پرورش بنویسیم که به تصویب مراجع ذیربط یعنی د ولت و مجلس برسد و همه پد ید ه های مرتبط با فرهنگیان از جذب و نگهد اشت تا اضافه کار و سایر پرد اختی ها از مجاری این قانون بگذرد .وی گفت: شکل گیری این قانون مورد تایید ماست، د ر زمان تنظیم این د و زیرنظام از معاونت توسعه مد یریت خواستیم این کار را انجام د هد که د ر د ست بررسی است. قطعا قانون اد ...

[ مشاهده متن کامل تهیه قانون اد اری مالی ویژه برای فرهنگیان روزنامه مردم سالاری ]