دو عامل مرگ کسب وکارها

دریافت خبر : یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۹:۵۶
دو عامل مرگ کسب وکارها
اکوفارس: فضای کسب وکار بر سودآوری صنایع کارخانه ای در ایران چه تاثیری دارد؟ ارزیابی ها حاکی از آن است که اثر فضای کسب وکار تاثیر معناداری بر سودآوری بنگاه های صنعتی در ایران نداشته است. علت این امر را می توان در دو موضوع مورد واکاوی قرار داد. آسیب شناسی ها نشان می دهد از یک طرف، در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران، مداخله و گسترش بیش از حد دولت در اقتصاد و استفاده از دلارهای نفتی در دوران رونق، دو عامل اساسی مرگ کسب وکارها بوده اند.

این در حالی است که روش پیش گرفته از سوی دولت های متکی به درآمدهای نفتی، دو پیامد  رشد  منفی (تعداد  مرگ  پیش از تولید) کسب وکارها در بخش  صنعت  در دوره رونق و رشد منفی کسب وکارها در همه بخش ها در دوره رکود را به همراه داشته است. از طرف دیگر در بیشتر مطالعات، انحصار بازدارنده ترین عامل در فضای کسب وکار  ایران شناخته شده است و با توجه به سهم کنونی بخش عمومی غیردولتی از  اقتصاد  و روند فزاینده آن در ارتباط با شیوه کنونی خصوصی سازی به گونه ای که انحصار دولتی را به انحصار بخش عمومی غیردولتی تبدیل کرده است.
اصلاح مقررات کسب وکار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقا و تسهیل ورود  فناوری  به کشور است، بلکه بررسی ها نشان می دهد مادامی که فضای کسب وکار بهبود نیابد، بهبود عملکرد بنگاه ها و به طور کلی رشد بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد شد. در این میان کاهش رقابت پذیری بنگاه ها و گسترش بخش غیررسمی از پیامدهای محیط نامناسب کسب وکار است. گسترش بخش غیررسمی اقتصاد، برای  دولت  به مفهوم کاهش  درآمد ...

[ مشاهده متن کامل دو عامل مرگ کسب وکارها اکوفارس ]