23 دی 1357 - بازگشایی دانشگاه تهران

ایرنا یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۹:۵
ایرنا- تهران - 23 دی 1357- پس از کشتار دانشجویان و دانش آموزان در 13 آبان 1357 و اعتصاب و تعطیلی دانشگاه تهران، این دانشگاه با حضور صدها هزار نفر از مردم،نمایندگان روحانیون، دانشجویان، اهالی مطبوعات و دیگر گروههای سیاسی و مذهبی، بازگشایی شد.*18*

ایرنا- تهران - 23 دی 1357- پس از کشتار دانشجویان و دانش آموزان در 13 آبان 1357 و اعتصاب و تعطیلی دانشگاه تهران، این دانشگاه با حضور صدها هزارنفرازمردم، نمایندگان روحانیون، دانشجویان،اهالی مطبوعات و دیگر گروههای سیاسی و مذهبی، بازگشایی شد.*18*

سرخط اخبار