مردی شبیه هیچکس مردی شبیه هیچکس

دریافت خبر : دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۵
مردی شبیه هیچکس    مردی شبیه هیچکس
آی اسپورت - می گویند رباط که می رود یک صدای «پوپ» می دهد مانند صدای کش که در می رود. بعد زانویت داغ می شود و می فهمی ای دل غافل.. رباط داده ای. حاج محمد، سنگ صبور ما، انگار این مهلکه باز قربانی می خواست و کدام دیوار کوتاه تر از تو که عصای دستمان بودی. شهادت می دهیم تا آخرین نفس پا پس نکشیدی برادر... روز اولی که سر تمرین آمدی را خاطرمان است. قرار بود تست بدهی و بروی. اصلا نیامده بودی که بمانی انگار از اول هم نفست بوی رفتن می داد. پرسپولیس زخمی از دفاع چپ هایی که اینکاره نبودند و کانال چپ را به «محله برو بیا» بدل کرده بودند، خسته از گربه رقصانی های «ضرغام اسماعیل» و طنازان و غمازان دیگر، چشم به راه دفاع چپی بود که بیاید و جای خالی پولادی پولادینش را -که کسی نفهمید چرا رفت- پر کند. در اوج ناامیدی ها برانکو تو را دید. پیر کروات ما در خشت وجود تو جواهری دید که قبلی ها در آینه هم از یافتنش عاجز بودند. اینگونه بود که ستاره ات بدرخشید و ماه مجلس ما شد. اینگونه بود که پاشنه آشیل تیم ما، نقطه قوتمان شد. جناح چپ حالا میدان یکه تازی تو شده بود. می رفتی و می آمدی، سانتر می کردی و ما را به ...

آی اسپورت - می گویند رباط که می رود یک صدای «پوپ» می دهد مانند صدای کش که در می رود. بعد زانویت داغ می شود و می فهمی ای دل غافل.. رباط داده ای. حاج محمد، سنگ صبور ما، انگار این مهلکه باز قربانی می خواست و کدام دیوار کوتاه تر از تو که عصای دستمان بودی. شهادت می دهیم تا آخرین نفس پا پس نکشیدی برادر...
روز اولی که سر تمرین آمدی را خاطرمان است. قرار بود تست بدهی و بروی. اصلا نیامده بودی که بمانی انگار از اول هم نفست بوی رفتن می داد. پرسپولیس زخمی از دفاع چپ هایی که اینکاره نبودند و کانال چپ را به «محله برو بیا» بدل کرده بودند، خسته از گربه رقصانی های «ضرغام اسماعیل» و طنازان و غمازان دیگر، چشم به راه دفاع چپی بود که بیاید و جای خالی پولادی پولادینش را -که کسی نفهمید چرا رفت- پر کند. در اوج ناامیدی ها برانکو تو را دید. پیر کروات ما در خشت وجود تو جواهری دید که قبلی ها در آینه هم از یافتنش عاجز بودند. اینگونه بود که ستاره ات بدرخشید و ماه مجلس ما شد. اینگونه بود که پاشنه آشیل تیم ما، نقطه قوتمان شد. جناح چپ حالا میدان یکه تازی تو شده بود. می رفتی و می آمدی، سانتر می کردی و ما را به ...

[ مشاهده متن کامل مردی شبیه هیچکس مردی شبیه هیچکس آی اسپورت ]