روزگار تلخ کارگران نیشکر

دریافت خبر : دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۱۴
روزگار تلخ کارگران نیشکر

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس
پلاکارد «کودک هفت تپه ام، گرسنه ام» در دست دارد. هشت سال بیشتر ندارد.پدرش می گوید امروز دیگر از گرسنگی نای مدرسه رفتن نداشت. گفت بابا با تو می آیم تحصن تا شاید زودتر حقوقت را بدهند. بارها تأکید می کند معلوم است که دلش راضی نیست بچه اش از درس و مدرسه بیفتد اما چه کند، نمی تواند جلویش را بگیرد. همسرش هم چند روزی است او را همراهی می کند. چهار روزی هست زنها و کودکان هم در اعتراض کارگران هفت تپه مردان شان را یاری می کنند. در شوش هستم؛ کنار کارگران نیشکر هفت تپه، کارگرانی که می گویند بیش از سه ماه است حقوق شان را نگرفته اند. شش هزار کارگری که رزق و روزی شان به این کار وابسته است.
مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه در جاده اهواز- شوش قرار دارد. از کنار زمین های هفت تپه می گذرم دو سوی جاده با بوته های بلندو سبزرنگ نیشکر احاطه شده. ساعتی از تجمع کارگران می گذرد این روز برایشان معنای خاصی دارد. روزی که چند نفر از اعضای سندیکای شان بازداشت شده اند. تعدادی از کارگران مقابل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی ایستاده اند به امید آزادی همکاران شان.می گویند اعتراض شان کاملاً مسالمت ...

[ مشاهده متن کامل روزگار تلخ کارگران نیشکر روزنامه ایران ]