روستاهای سیلاب زده شادگان

ایلنا چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۵

روستاهای رگبه و حدبه از توابع شهرستان شادگان به زیر آب رفتند.