خسوف در جهان

باشگاه خبرنگاران چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۶
ماه گرفتگی جزئی (Partial lunar eclipse) زمانی اتفاق می افتد که زمین از میان خورشید و ماه بدر عبور می کند، طوریکه این سه جرم دقیقا در یک راستا قرار ندارند، در این وضعیت، تنها بخش کوچکی از سطح ماه در بخش تاریک سایه زمین فرو می رود و بقیه سطح ماه، وارد بخش نیم سایه زمین می شود. این خسوف از آسیا، اقیانوسیه، اروپا و آمریکای جنوبی قابل رؤیت بود. ماه گرفتگی، از ۳۱ دقیقه بامداد روز چهارشنبه ۲۶ تیر شروع می شود. ساعت ۲ بامداد، ماه به میان نیم سایه می رسد و حداکثر گرفتگی رخ می دهد. همچنین ساعت ۳ و ۲۹ دقیقه بامداد قرص ماه کاملاً از تمام سایه خارج شده و ساعت ۴ و ۴۷ دقیقه نیز ماه کاملاً از نیم سایه خارج خواهد شد. قدر خسوف ۰.۶۵۳ بوده و قدر خسوف نیم سایه ای نیز ۱.۷۰۴ خواهد بود؛ کل خسوف ۵ ساعت و ۳۴ دقیقه بوده و خسوف تمام سایه ای نیز ۲ ساعت و ۵۸ دقیقه خواهد بود.
سرخط اخبار