رابطه زنان و سالمندان با بودجه بهداشت خانوار

دریافت خبر : سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۳
رابطه زنان و سالمندان با بودجه بهداشت خانوار
خروجی های برآورد معادله انتخاب تحقیق نشان می دهد احتمال داشتن مخارج سلامت مثبت برای خانوار تحت تاثیر نسبت جنسیتی (زنان)، وضعیت تاهل سرپرست خانوار، مصرف دخانیات، تعداد کودکان و سالمندان و توسعه یافتگی استان محل سکونت خانوار است.

سهیلا ساوجی پور، عباس عصاری آرانی/آینده نگر
شیوه تامین مالی بخش سلامت از چالش های اساسی مسئولان کشورها است. در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، بار اصلی تامین مالی بخش سلامت به عهده خانوارها است؛ این شیوه برای تامین مالی حوزه سلامت غیرمنصفانه است زیرا در این روش استفاده افراد از کالاهای سلامت به وضعیت اقتصادی آنان بستگی دارد نه به وضعیت سلامتشان. بنابراین یکی از اهداف مسئولان بهداشتی و درمانی کشورهای مذکور جایگزینی روش پرداخت از جیب با شیوه های عادلانه تر است. برای ابداع شیوه های تامین مالی مناسب در این حوزه ابتدا باید عوامل تعیین کننده پرداخت مستقیم خانوارها شناسایی و تحلیل شوند. بنابراین این مطالعه عوامل موثر بر مخارج سلامت خانوارهای شهری کشور را بررسی کرده است. نتایج این مطالعه با عنوان «بررسی عوامل موثر بر مخارج سلامت خانوارهای شهری در آخرین شماره نشریه علمی – پژوهشی «سیاست گذاری اقتصادی در دانشگاه یزد منتشر شده که نویسندگان آن سهیلا ساوجی پور، عباس عصاری آرانی، لطفعلی عاقلی و علی حسن زاده هستند. در این تحقیق، مدل سازی مخارج سلامت با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد ...

[ مشاهده متن کامل رابطه زنان و سالمندان با بودجه بهداشت خانوار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ]