رفتار زشت مأمور شهرداری کرمان با کودکان کار

جهان نیوز یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۹:۵
رفتار خشونت آمیز پیمانکار شهرداری کرمان با کودکان کار که دو کودک کار را مجبور به خوردن گل میکند!

دریافت فیلم

سرخط اخبار