شناسایی دو قند مهم در ضایعات زعفران توسط محققان کشور

دریافت خبر : شنبه 23 دی 1396 ساعت 17:15
شناسایی دو قند مهم در ضایعات زعفران توسط محققان کشور

سرویس تکنولوژی -
در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دهه ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ داروﯾﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ رﺷﺪ روزاﻓﺰوﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از بیماری ها اﺳﺘﻔﺎده می شوند ﮐﻪ دراین بین زﻋﻔﺮان با نام علمی Crocus sativus در زﻣﺮه مهم ترین گیاهان دارویی اﺳﺖ.
به گزارش تجارت نیوز ، زﻋﻔﺮان از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﯽ و ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ قابل توجهی در وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﺮﮐﺰی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
با این حال ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ مورد استفاده زﻋﻔﺮان، ﮐﻼﻟﻪ و ناحیه اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺧﺎﻣﻪ ﮔﻞ است و ﺳﺎﯾﺮ قسمت ها به عنوان ﺿﺎﯾﻌﺎت دور رﯾﺨﺘﻪ می شود و تاکنون از ضایعات زعفران صرفا ترکیبات غیر فرار، فلاونول ها و آنتوسیانین ها جداسازی شده اند.
محققان کشورمان از دانشگاه بیرجند به منظور استفاده بهتر از ضایعات این گیاه مهم، پژوهشی را به انجام رسانده اند که نتایج آن در دو فصل نامه «پژوهش های زعفران» وابسته به همان دانشگاه منتشر شده است.
در این پژوهش، محققان ضایعات زعفران را از مزارع اطراف بیرجند جمع آوری کردند. سپس عصاره های ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ، اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ و آﺑﯽ را به صورت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﮔﻠﺒﺮگ و ﭘﺮﭼﻢ منجمد ﺷﺪه این گیاه ﺗﻬﯿﻪ کردند. تست های کیفی کربوهیدرات از طریق تست های مختلف انجام شد.
سپس با کمک حلال های مناسب و با روش موسوم به TLC قندهای موجود در ضایعات استخراج شده و درنهایت نوع این قندها با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی یا GC-MS تعیین شد.
طبق نتایجی که بر اساس طیف های به دست آمده از ﺗﮑﻨﯿﮏ GC-MS و ﻗﻄﻌﺎت جداشده ﺣﺎﺻﻞ از آن به دست آمد، محققان توانستند حضور دو قند موسوم به «D- آﻟﻮز» و «ﻟﻮﮔﻠﻮﮐﻮﺳﺎن» را در ﺿﺎﯾﻌﺎت زﻋﻔﺮان برای ...

اخبار پیشنهادی:
loading
 •   
 • به اشتراک گذاری :
 • facebook
 •  
 • twitter
 •  
 • کلوب
 •  
 • فیس نما
 •  
 • لینکیداین
 •  
 • googleplus
 •  
 • googleplus
 •  
 • telegram
اشتراک در خبرنامه تی نیوز

با عضویت در خبرنامه تی نیوز می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@