آقای وزیر! فقط یک دلیل بیاورید...

دریافت خبر : پنج شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰:۱۷

زهرا علی اکبری
درست است که نباید و نمی توان از عالی ءترین مقام وزارتی خواست که در تمام نشست ها، گردهمایی ها، جشنواره ها و همایش ها حضور داشته باشد و از طرفی هم نمی توان از وی انتظار داشت که یکسان نگری جامع و بی چون و چرایی به حوزه های مختلف داشته باشد، اما با وجود حق هایی که می توان به یک وزیر و مشغله های کاری اش داشت، یادداشت حاضر قصد دارد از وزیر آموزش و پرورش بخواهد دلیل عدم حضور یا حضور کمرنگش را در برنامه هایی که ویژه دانش آموزان دختر بوده است، بیان کند. 
صرف نظر از این دلیل همیشگی که برنامه هایی وزارتی آن چنان پرحجم و غیر قابل جابجایی بسته می شود که وزیر نمی تواند در تمامی افتتاحیه ها و اختتامیه ها باشد، باید یاد آور شد چگونه است که برنامه وزیر برای فعالیت های دانش آموزان پسر در اکثر مواقع زمان بندی دارد اما در مورد دانش آموزان دختر این کار کمتر اتفاق می افتد و یا اصلا هم اتفاق نمی افتد. این نظام در مدارسش هم دانش آموز دختر دارد و هم دانش آموز پسر و این جامعه برای توسعه و پیشرفت هم به نیروی انسانی مرد نیازدارد و هم به نیروی انسانی زن، بنابراین مساوات و برقراری عدالت باید ...

[ مشاهده متن کامل آقای وزیر! فقط یک دلیل بیاورید... روزنامه مردم سالاری ]