عدالت سنجی شغل خانه داری زنان خانه دار

دریافت خبر : شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۶:۵۰
عدالت سنجی شغل خانه داری زنان خانه دار
عدالت، در سلسلۀ علل احکام است و از آنجا که منابع فقهی و احکام عملی یکی از منابع قانون گذار است، عدالت نیز باید به عنوان تراز و میزانِ سنجش قوانین در نظر گرفته شود.

چکیده
عدالت، در سلسلۀ علل احکام است و از آنجا که منابع فقهی و احکام عملی یکی از منابع قانون گذار است، عدالت نیز باید به عنوان «تراز و میزانِ» سنجش قوانین در نظر گرفته شود. در این راستا اگر قانونی با آن سازگار نباشد، باید مورد بازبینی قرار گیرد و خلأ موجود در آن برطرف گردد. در این میان، حقوق زنان با عدالتْ بیشتر گره می خورد؛ چرا که در زمان های گوناگون به انحای مختلف، چه در اجتماع و چه در خانه، ظلم هایی به این قشر روا گردیده که باعث عدم تعادل حقوق آنان شده است. یکی از مفاهیم مرتبط با حقوق زن ها که به نظر می رسد با عدالت ناسازگار است، تعریف «خانه داری» است. طبق تعاریف رسمی، خانه دار فردی غیر فعال در جامعه و اقتصاد در نظر گرفته شده است.
در این مقاله، از زاویۀ عدالت به این تعریف پرداخته شده و با آموزه های دینی و حقوقی تطبیق داده شده است تا مشخص شود که نه تنها تعریف فوق، تعریفی عادلانه از خانه داری نیست، بلکه با نگاه عادلانه، خانه داری به عنوان یکی از شریف ترین مشاغل لحاظ می شود که باید دارای حقوق و مزایای قانونی باشد.
کلمات کلیدی : عدالت، خانه داری، اشتغال، کار، ارزش افزوده، حقوق ...

[ مشاهده متن کامل عدالت سنجی شغل خانه داری زنان خانه دار فارس نیوز ]