آکتور سینما

  • گفت وگویی بی پرده با «اکبر عبدی»؛ مرد هزار چهره سینما

    منجیل خبر |۱۴ روز قبل
  • روزگار اکبر آقا

    تبیان |۱۵ روز قبل
  • گفت وگویی بی پرده با مرد هزار چهره سینما

    نصف جهان |۱۶ روز قبل