اخبار

ارتقای فرهنگ

بررسی دستورالعمل «حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه»
ایرنا |

بررسی دستورالعمل «حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه»

با مطالعه دستورالعمل «حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه» می باید اذعان داشت مواردی که مورد توجه قرار گرفته و شیوه هایی که برای حل مشکلات پیش بینی و لحاظ شده است، همگی بیانگر نگرش تخصصی مدیریت راس قوه قضائیه کشور و استفاده از ظرفیت های مشاورین تخصصی است که با بها دادن به ایشان حاصل می شود... رویکرد کلی در این مقرره ایجاد فرهنگ پاسخگویی و مهربانی و قانون مداری با ارباب رجوع به عوض تحکم قهری با شهروندان است و با نگرش اسلامی و منطبق با موازین مترقی حقوق بشری تصریح شده است که ارباب رجوع اعم است از هر شخصی که به منظور دریافت هرگونه خدمت در چارچوب وظایف قوه قضاییه، با اختیار خود یا به سبب الزام قانونی به نحو حضوری یا غیرحضوری به هر یک از دستگاه های مشمول مراجعه می کند که برای کلیه متهمین و محکومین نیز چنین تعریفی می شود و در نتیجه اجرای عدالت نسبت به محکوم را نیز خدمت به جامعه محسوب کرده است