اخبار

الکترونیک

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران |

انتصاب رییس و اعضای کارگروه توسعه دولت الکترونیک شرکت فرودگاه ها

با ابلاغ های جداگانه مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، رییس و اعضای کارگروه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری منصوب شدند... به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، با ابلاغی از سوی سیاوش امیرمکری، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، حمیدرضا سیدی، معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی به عنوان رییس و محمد امیرانی، معاون عملیات هوانوردی، مصطفی صفایی، معاون عملیات فرودگاهی، علی شورمیج، معاون توسعه مدیریت و منابع، رحمت اله فیروزی پور، مدیرکل حراست و امنیت فرودگاهی و مجید یارندی، سرپرست اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، عباس مسیبی، سرپرست روابط عمومی و محمدرضا محمدیان (دبیر کارگروه) به عنوان اعضای کارگروه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری منصوب شدند