اخبار

بانک تجارت

برای حل مشکلات سبلان پارچه آماده ایم
پول و تجارت |

برای حل مشکلات سبلان پارچه آماده ایم

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت ، نورمحمدی با اشاره به سابقه همکاری بانک تجارت با این واحد تولیدی گفت: این بانک در سال ۱۳۸۳ تسهیلات قابل توجهی را به شرکت نساجی سبلان پارچه پرداخت کرد ولی ایفاء تعهدات از جانب شرکت مذکور در سررسیدهای مقرر صورت نگرفت و علیرغم مساعدتهای انجام شده از سوی بانک تجارت ، در نهایت باستناد وثایق اخذ شده اقدام قانونی علیه شرکت انجام شد که این اقدام در راستای رعایت حقوق سهامداران و در جهت تامین مصالح بانک بوده است... مدیر امور حقوقی بانک تجارت افزود: به موازات اقدامات قانونی، در سال ۱۳۸۶ به دلیل سوء مدیریت مدیران وقت شرکت، شورای تامین استان اردبیل، بهره برداری از کارخانه را به یکی از شرکتهای تابعه بانک واگذار کرد که در همین اثناء به دلیل صدور حکم ورشکستگی شرکت مذکور توسط شعبه ۲۲دادگاه عمومی حقوقی تهران، امر تصفیه به اداره امور ورشکستگی تهران ارجاع شد که متعاقبا با انعقاد قرارداد اجاره فیمابین شرکت تابعه بانک با اداره تصفیه نسبت به ادامه فعالیت کارخانه از سال ۹۲ الی ۹۴ مبادرت شد