اخبار

برگزاری نشست

روزنامه مردم سالاری |

رشوه مسموم معامله قرن

هنگامی که مردم بحرین به برگزاری کنفرانس نابودی مساله فلسطین در منامه، با تبدیل کردن پایتخت به صحنه ای پر از پرچم های فلسطین واکنش نشان می دهند، هنگامی که اکثر کشورهای عربی این کنفرانس را تحریم می کنند و حضورشان تنها به نمایندگان دولت های ائتلاف «ناتوی عربی» محدود می شود، این مساله در واقع حقیقت احساسات مردمی را در قبال این توطئه آمریکایی نشان می دهد؛ توطئه ای که رویکرد دولت کنونی این کشور بوده و عامدانه ملت عرب را تحقیر و خوار کرده و از طرفی هم به بیداری در آینده برای پایان دادن به سریال تسلیم شدن و تن دادن ها بشارت می دهد... به گزارش ایسنا، عبدالباری عطوان تحلیل گر معروف عرب در تحلیلی در روزنامه رای الیوم آورده است: « انتظار برای اعلام اسامی کشورهای مشارکت کننده در کنفران اقتصادی از سوی کشور دعوت کننده (آمریکا) یا کشور میزبان (بحرین) تا زمان آغاز نشست ، قرار گرفتن کوشنر پشت تریبون و آغاز سخنرانی اش و تبیین تجارب خود در امور املاک در برابر حاضران به درازا کشید، حاضرانی که برای شنیدن سخنانش و اطلاع از ابزارهای تبیینش جمع شده اند و در عین حال اجازه ورود به دوربین ها ندادند تا رسوایی

روزنامه مردم سالاری |

رشوه مسموم معامله قرن

هنگامی که مردم بحرین به برگزاری کنفرانس نابودی مساله فلسطین در منامه، با تبدیل کردن پایتخت به صحنه ای پر از پرچم های فلسطین واکنش نشان می دهند، هنگامی که اکثر کشورهای عربی این کنفرانس را تحریم می کنند و حضورشان تنها به نمایندگان دولت های ائتلاف «ناتوی عربی» محدود می شود، این مساله در واقع حقیقت احساسات مردمی را در قبال این توطئه آمریکایی نشان می دهد؛ توطئه ای که رویکرد دولت کنونی این کشور بوده و عامدانه ملت عرب را تحقیر و خوار کرده و از طرفی هم به بیداری در آینده برای پایان دادن به سریال تسلیم شدن و تن دادن ها بشارت می دهد... به گزارش ایسنا، عبدالباری عطوان تحلیل گر معروف عرب در تحلیلی در روزنامه رای الیوم آورده است: « انتظار برای اعلام اسامی کشورهای مشارکت کننده در کنفران اقتصادی از سوی کشور دعوت کننده (آمریکا) یا کشور میزبان (بحرین) تا زمان آغاز نشست ، قرار گرفتن کوشنر پشت تریبون و آغاز سخنرانی اش و تبیین تجارب خود در امور املاک در برابر حاضران به درازا کشید، حاضرانی که برای شنیدن سخنانش و اطلاع از ابزارهای تبیینش جمع شده اند و در عین حال اجازه ورود به دوربین ها ندادند تا رسوایی