دوچهره

  • دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید

    روزنامه اعتماد |۱۲ روز قبل