اخبار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی

نصف جهان |

پروسه ارزیابی و ارتقای اعضای هیأت علمی تغییر کرد

رئیس مرکز امور هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه در دوره فعلی، پروسه ارتقای مرتبه علمی اعضای هیأت علمی با نگاه آکادمیک و با دقت زیاد اعمال و اجرا می شود، گفت: سامانه حاکمیت آکادمیک "سحا" با هدف ثبت و امتیازدهی فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و بررسی فرایند ارتقای افقی و عمودی آنان در حال طراحی است و از ابتدای سال تحصیلی در دانشگاه اجرا می شود... دکتر محمدمهدی ناصحی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به راه اندازی مرکز مستقل امور هیأت علمی دانشگاه طی سال گذشته با هدف تجمیع امور مربوط به اعضای هیأت علمی به عنوان یکی از مهمترین ارکان دانشگاه ، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴۳۶ عضو هیأت علمی در دانشگاه حضور دارند که از این تعداد ۲۲۸ نفر در مرتبه استادی، ۴۲۹ نفر در مرتبه دانشیاری، ۷۳۰ نفر در مرتبه استادیاری و ۴۹ نفر در مرتبه مربی فعالیت می کنند