اخبار

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

بنا نیوز |

برگزاری نشست چهارم آموزه های بهره برداری برای طراحی و اجرای بهتر سامانه های آبیاری تحت فشار

نشست چهارم آموزه های بهره برداری برای طراحی و اجرای بهتر سامانه های آبیاری تحت فشار توسط گروه کار توسعه و مدیریت سامانه های آبیاری کمیته ملی آبیاری و زهکشی و با حضور ۹۰ نفر از کارشناسان و متخصصان سراسر کشور، در تاریخ ۱۰ تیرماه ۹۸ در سالن خلیج فارس شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد... در ابتدای این نشست مهرزاد احسانی دبیر کل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ، ضمن خوشامدگویی به حضار، به اهمیت آبیاری تحت فشار به عنوان ابزار مدیریتی برای توزیع یکنواخت آب آبیاری در مزرعه، آبیاری در مناطق دارای توپوگرافی متغیر، کاهش نیروی انسانی و تسهیل در خودکار سازی آبیاری اشاره کردند و اعلام نمودند بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در طی سال­های ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۸ (چهار سال) وسعت اراضی آبیاری تحت فشار در ایران ۸۰۰ هزار هکتار افزایش یافته است

بنا نیوز |

برگزاری نشست چهارم آموزه های بهره برداری برای طراحی و اجرای بهتر سامانه های آبیاری تحت فشار

نشست چهارم آموزه های بهره برداری برای طراحی و اجرای بهتر سامانه های آبیاری تحت فشار توسط گروه کار توسعه و مدیریت سامانه های آبیاری کمیته ملی آبیاری و زهکشی و با حضور ۹۰ نفر از کارشناسان و متخصصان سراسر کشور، در تاریخ ۱۰ تیرماه ۹۸ در سالن خلیج فارس شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد... در ابتدای این نشست مهندس مهرزاد احسانی دبیر کل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ، ضمن خوشامدگویی به حضار، به اهمیت آبیاری تحت فشار به عنوان ابزار مدیریتی برای توزیع یکنواخت آب آبیاری در مزرعه، آبیاری در مناطق دارای توپوگرافی متغیر، کاهش نیروی انسانی و تسهیل در خودکار سازی آبیاری اشاره کردند و اعلام نمودند بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در طی سال­های ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۸ (چهار سال) وسعت اراضی آبیاری تحت فشار در ایران ۸۰۰ هزار هکتار افزایش یافته است