اخبار

شورای عالی انقلاب فرهنگی

بازارکار |

مبانی معنوی، حلقه اتصال هنر اسلامی و نظام استاد شاگردی است

نخستین هم اندیشی آموزش عالی هنرهای سنتی در دانشگاه هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان روز پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ با حضور اساتید و خبرگان و اندیشه ورزان هنرهای سنتی برگزار شد... به گزارش بازارکار در نخستین هم اندیشی آموزش عالی هنرهای سنتی که با تاکید بر مبانی آموزش هنرهای سنتی و نظام استاد شاگردی در دانشگاه هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان برگزار شد، دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو، رئیس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ، زیبایی شناسی هنر را در شناخت مبانی معنوی آن مطابق با نظام استاد شاگردی بیان نمود و با اشاره به اهمیت مفهوم معنویت به عنوان ماهیت روحانی و اصیل هستی، مبانی معنوی را بنیاد هستی شناسی هنر دانسته و با تاکید بر مبانی زیبایی شناسی فلسفه هنر اسلامی، آداب تشرف، اخلاق پسندیده و باور و اعتقادات را بن مایه نظام استاد شاگردی دانست