اخبار

شورای نگهبان

شماره جدید «جُستارهای فقهی و اصولی» عرضه شد
شبکه اجتهاد |

شماره جدید «جُستارهای فقهی و اصولی» عرضه شد

چهاردهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مدیر مسئولی مجتبی الهی خراسانی و سردبیری حسین ناصری مقدم منتشر چاپ و منتشر شد... به گزارش خبرنگار اجتهاد ، این شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» ویژه بهار ۹۸ دربردارنده هفت مقاله علمی: «ترجیح روایت به سبب احدثیت»، «بازکاوی اجتماع امر و نهی»، «بررسی فقهی برخی ادله شورای نگهبان در رد معاهدات استرداد مجرمان میان ایران و سایر دولتها»، «تأملی تطبیقی بر دیات صدمات خطایی مسری و غیر مسری در فقه و حقوق کیفری (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی)»، «تحلیل فقهی (ماده۶۰۷) قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه لب ها»، «موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات»، «تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوّب۱۳۹۲» می باشد که به همت اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، در ۱۶۰ صفحه، همراه با چکیده عربی و انگلیسی چاپ و در دسترس فقه پژوهان قرار گرفت