اخبار

شورای پول و اعتبار

پرداخت برتر |

بررسی تکنولوژی رمز ارز با مدل آزمایشی ارز رمزنگار پست بانک

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مسئول توسعه تکنولوژی کشور با هماهنگی بانک مرکزی با توجه به حضور پست بانک به عنوان بانک عامل وزارتخانه بودجه ای را در نظر گرفت و نمونه ای آزمایشی رمز ارز بومی با هدف بررسی تکنولوژی ارز رمزها و اعلام چالش ها به بانک مرکزی ساخته شد که تصمیم گیری به عهده این ارز رمزنگاری شده و سایر ارزهای رمزنگار تولید شده در داخل به عهده بانک مرکزی است... پرداخت برتر، محمد جواد آذری جهرمی در خصوص وضعیت قانونگذاری برای رمز ارزها و سیاست دستگاه های مسئول گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه ها در نظام پولی و ارزی صرفا قادر هستند تا پیشنهادات خود را ارائه کنند و به تنظیم کننده قوانین در این بخش یعنی بانک مرکزی کمک کنند تا تصمیمات بهتری گرفته شود؛ بر همین اساس سیاست گذاری و تصمیم گیری در خصوص هر گونه موضوعی در نظام پولی و ارزی بر عهده شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است که در همین خصوص نیز سال گذشته سندی منتشر شد و با توجه به وظایفی که دولت به بانک مرکزی محول کرده، موضوع رمز ارزها در دستور کار این نهاد است و د

آذری جهرمی: سیاست گذاری و تصمیم گیری درباره رمزارز بر عهده بانک مرکزی است
پانا |

آذری جهرمی: سیاست گذاری و تصمیم گیری درباره رمزارز بر عهده بانک مرکزی است

تهران (پانا) - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید سیاست گذاری و تصمیم گیری درباره هر گونه موضوعی در نظام پولی و ارزی از جمله رمزارزها بر عهده شورای پول اعتبار و بانک مرکزی است... به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، محمد جواد آذری جهرمی در خصوص وضعی قانونگذاری برای رمزارزها و سیاست دستگاه های مسئول گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه ها در نظام پولی و ارزی صرفا قادر هستند تا پیشنهاد های خود را ارائه کنند و به تنظیم کننده قوانین در این بخش یعنی بانک مرکزی کنند تا تصمیم های بهتری گرفته شود؛ بر همین اساس سیاست گذاری و تصمیم گیری در خصوص هر گونه موضوعی در نظام پولی و ارزی بر عهده شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است که در همین خصوص نیز سال گذشته سندی منتشر شد و با توجه به وظایفی که دولت به بانک مرکزی محول کرده است، موضوع رمزارزها در دستور کار این نهاد است و در زمان صلاحدید سیاست ها مشخص می شود