۱۶ خبر در سه ماه گذشته
اخبار «

علوم فضایی

»
وزارت کشور |

وزیر کشور: اگر روند شکل گیری دولت ها در ایران را بررسی کنیم به جرأت می توانم بگویم تا انقلاب اسلامی به معنا و مفهوم واقعی دولت نداشته ایم/ می توانیم ادعا کنیم که برای اولین بار در ایران، بعد از انقلاب وارث یک دولت واقعی دارای مقبولیت و مشروعیت شده ایم/ این یکی از هدایای امام و انقلاب به ما است که دارای دولت مقبول و مشروع هستیم که با رای مردم انتخاب شده است و بر اساس قانون اعمال حاکمیت می کند/ حدود 80هزار مدیر روستایی تربیت کرده ایم/ بیش از ۵۲۰ مدیر خانم داریم و در وزارت کشور، استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری نیز زنان بسیاری مشغول به کار هستند/ در انتصابات، به جنسیت افراد توجه نمی کنم بلکه توانمندی افراد حائز اهمیت است/ دولتی داریم که مبتنی بر خواست و اراده مردم است؛ ما باید این دولت ها را کارآمد کنیم چرا که ناکارآمدی مقبولیت و مشروعیت دولت را دچار اشکال می کند/ ۴۰ سال است که سخت ترین فشارها را تحمل می کنیم و آنها می گویند چرا موشک می سازید؟ چرا در علوم فضایی پیشرفت کرده اید؟ زیرا ما در زمان جنگ در حالیکه خانه و کاشانه مردم عزیزمان زیر موشک باران قرار داشت، باید دنیا را می گشتیم تا بتوانیم موشک و بلکه گلوله را پیدا کنیم/ ما سؤال می کنیم که شما با کدام کشور در حال توسعه و جهان سوم و پیشرفته ارتباط داشته که توانستید وضع آنها را خوب کنید؟ هیچ کشوری! چون این رابطه یک رابطه یک طرفه است

دکتر رحمانی فضلی: دولتی که دارای مقبولیت و مشروعیت است می تواند ۴۰ سال مقاومت کند، جنگ 8ساله را پشت سر و بی سابقه ترین تحریم ها را مدیریت کند و در عین حال توسعه را به پیش ببرد؛ البته نارضایتی هایی هم وجود دارد؛ اما جابجایی قدرت به اراده و خواست مردم شکل می گیرد و نظارت بر دولت هم برعهده مردم بوده است... وزیر کشور افزود: ۴۰ سال است که سخت ترین فشارها را تحمل می کنیم و آنها می گویند چرا موشک می سازید؟ چرا در علوم فضایی پیشرفت کرده اید؟ زیرا ما در زمان جنگ در حالیکه خانه و کاشانه مردم عزیزمان زیر موشک باران قرار داشت، باید دنیا را می گشتیم تا بتوانیم موشک و بلکه گلوله را پیدا کنیم