اخبار

فعالیت اقتصادی

فصل تجارت |

سازگاری فعالیت های معدنی با ملاحظات محیط زیستی

فصل تجارت - تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با محوریت سازگاری فعالیت های معدنی با ملاحظات محیط زیستی در 5 ماده به امضای حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست و خداداد غریب پور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو رسید... به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: فعالیت های معدنی جزو فعالیت هایی است که همواره با محیط زیست در ارتباط بوده و هست و اگر همراه با رعایت ملاحظات محیط زیستی باشد، می تواند به یک فعالیت اقتصادی با بهره وری مناسب، رشد اقتصادی پایدار و تولید سرمایه و شغل برای کشور تبدیل شود و اگر بدون رعایت ملاحظات محیط زیستی باشد، طبیعتاً به فعالیتی مخرب تبدیل می شود که اثرات زیان باری بر اجزای محیط زیست و تنوع زیستی وارد می کند

سازگاری فعالیت های معدنی با ملاحظات محیط زیستی
فصل اقتصاد |

سازگاری فعالیت های معدنی با ملاحظات محیط زیستی

فصل اقتصاد - تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با محوریت سازگاری فعالیت های معدنی با ملاحظات محیط زیستی در 5 ماده به امضای حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست و خداداد غریب پور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو رسید... به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: فعالیت های معدنی جزو فعالیت هایی است که همواره با محیط زیست در ارتباط بوده و هست و اگر همراه با رعایت ملاحظات محیط زیستی باشد، می تواند به یک فعالیت اقتصادی با بهره وری مناسب، رشد اقتصادی پایدار و تولید سرمایه و شغل برای کشور تبدیل شود و اگر بدون رعایت ملاحظات محیط زیستی باشد، طبیعتاً به فعالیتی مخرب تبدیل می شود که اثرات زیان باری بر اجزای محیط زیست و تنوع زیستی وارد می کند