اخبار

قانون رفع موانع تولید

بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب در سال ۹۸ ابلاغ شد
ایران و جهان پرس |

بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب در سال ۹۸ ابلاغ شد

به گزارش ایران و جهان پرس، با توجه به نامگذاری سال ۹۸ به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون، هیأت محترم وزیران در اجرای ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز های کشور و تقویت آن ها در امر صادرات، موضوع بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان را مصوب کرد و بلافاصله پس از اعلام به سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه آن تهیه و ابلاغ شد... بر اساس این مصوبه، کارفرمایان کارگاه های مشمول با تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن، در صورتی که “جرایم” متعلقه آن ها مربوط به قبل از تاریخ ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۶ باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تأمین اجتماعی توافق کنند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آئین نامه برخوردار خواهند شد

بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب در سال ۹۸ ابلاغ شد
خبرگزاری مهر |

بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب در سال ۹۸ ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: با توجه به نامگذاری سال ۹۸ به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون، هیأت محترم وزیران در اجرای ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، موضوع بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان را مصوب کرد و بلافاصله پس از اعلام به سازمان تأمین اجتماعی، بخشنامه آن تهیه و ابلاغ شد... بر اساس این مصوبه، کارفرمایان کارگاه های مشمول با تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن، در صورتی که «جرایم» متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۶‬ باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده بر اساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تأمین اجتماعی توافق کنند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آئین نامه برخوردار خواهند شد