اخبار

قانون گذاری

پدیده ماشین خوابی در تهران!
اقتصاد آنلاین |

پدیده ماشین خوابی در تهران!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محسن پور سید آقایی صبح امروز در نشست مسافربرهای اینترنتی که در پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با بیان این که معتقدیم باید نظارت بر روی مسافر برهای اینترنتی لحاظ شود گفت: مسئله اصلی در بحث نظارت بر روی این سامانه این است که چه سازمانی باید بر آنها نظارت کند... وی با بیان این که برخی ها معتقدند که می بایست وزارت کشور و شهرداری ها که بنا به قانون مسئولیتی در خصوص حمل و نقل درون شهری دارند روی این موضوع ورود کنند گفت: البته برخی ها نیز معتقدند که وزارت صنعت و اتحادیه ها می بایست بر روی مسئله نظارت مسافربرهای شخصی وارد شود اما مگر می شود نظارت به دست اتحادیه ای باشد که خودش راننده جذب کرده و قوانین را وضع می کند؟ و برخی کارشناسان نیز معتقدند که معاونت علمی ریاست جمهوری به دلیل حمایتش از استارتاپ ها باید به روی نظارت این مسافر برهای اینترنتی وارد شده و برخی ها نیز معتقدند از آن جایی که این کسب و کار در فضای اینترنتی است باید وزارت ارتباطات ورود کند اما

چه کسی مسئول نظارت بر مسافربرهای اینترنتی است؟
اعتماد آنلاین |

چه کسی مسئول نظارت بر مسافربرهای اینترنتی است؟

اعتمادآنلاین| محسن پور سید آقایی صبح امروز در نشست مسافربرهای اینترنتی که در پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با بیان این که معتقدیم باید نظارت بر روی مسافر برهای اینترنتی لحاظ شود گفت: مسئله اصلی در بحث نظارت بر روی این سامانه این است که چه سازمانی باید بر آنها نظارت کند... وی با بیان این که برخی ها معتقدند که می بایست وزارت کشور و شهرداری ها که بنا به قانون مسئولیتی در خصوص حمل و نقل درون شهری دارند روی این موضوع ورود کنند گفت: البته برخی ها نیز معتقدند که وزارت صنعت و اتحادیه ها می بایست بر روی مسئله نظارت مسافربرهای شخصی وارد شود اما مگر می شود نظارت به دست اتحادیه ای باشد که خودش راننده جذب کرده و قوانین را وضع می کند؟ و برخی کارشناسان نیز معتقدند که معاونت علمی ریاست جمهوری به دلیل حمایتش از استارتاپ ها باید به روی نظارت این مسافر برهای اینترنتی وارد شده و برخی ها نیز معتقدند از آن جایی که این کسب و کار در فضای اینترنتی است باید وزارت ارتباطات ورود کند اما شخص وزیر ارتباطات معتقد است که این موضوع ربطی به