اخبار

مدیرکل دفتر

حیات |

تشکیل نخستین جلسه شورای راهبردی کارگروه های قرآنی و ورزشی شاهد و ایثارگر

حیات:به منظور برنامه ریزی جهت همکاری های مشترک بین مرکز دانش پژوهان شاهد و ایثارگر و دانشگاه ها، نخستین جلسه شورای راهبردی کارگروه های قرآنی و ورزشی شاهد و ایثارگر باحضور مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر، معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، معاون مدیرکل مرکز دانش پژوهان، رییس اداره امور ورزشی بنیاد تهران بزرگ، مسئول کارگروه قرآنی نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر، فاطمه حبیبی رییس اداره نخبگان فرهنگی و جمعی از کارشناسان این اداره کل در روزیک شنبه 30 تیرماه 98 در محل اتاق جلسات مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر برگزار شد... مدیرکل دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر هدف از تشکیل جلسه شورای کارگروه های قرآنی و ورزشی، فعال سازی اداره نخبگان فرهنگی در راستای ارتقاء سطح نخبگان و سرآمدان قرآنی و ورزشی عضو مرکز دانش پژوهان بوسیله دست اندرکاران اداری