اخبار

معاونت فرهنگی و اجتماعی

دانش آموزان با مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی آشنا می شوند
بازارکار |

دانش آموزان با مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی آشنا می شوند

توسعه مفاهیم تأمین اجتماعی در کتب درسی از طریق جانمایی ۱۲ عنوان از مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی در کتب درسی دانش آموزان از مهم ترین اقدامات معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان است... به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار برای آموزش تعداد ۵۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی در سراسر با همکاری وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور، بازدید ۳۰ هزار نفر از دانش آموزان سطح کشور از شعب و واحدهای اجرایی این سازمان، گفتمان سازی مفاهیم بیمه وتامین اجتماعی در بین تشکل های قانونی بر اساس دستورالعمل های اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی از طریق برگزاری ۸ دوره کارگاه آموزشی باز آموزی قوانین و مقررات هیات های بدوی تشخیص مطالبات شعب برای ۹۶۰ نفر از اعضاء هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات در ادارات کل استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، لرستان، آذربایجان غربی، سمنان، مازندران، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و شرق تهران بزرگ از دیگر اقدامات معاونت فرهنگی و اجتماعی این سازمان در یک سال گذشته است

دانش آموزان با مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی آشنا می شوند
خبرگزاری مهر |

دانش آموزان با مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی آشنا می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر ، برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار برای آموزش تعداد ۵۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی در سراسر با همکاری وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور، بازدید ۳۰ هزار نفر از دانش آموزان سطح کشور از شعب و واحدهای اجرایی این سازمان، گفتمان سازی مفاهیم بیمه وتامین اجتماعی در بین تشکل های قانونی بر اساس دستورالعمل های اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی از طریق برگزاری ۸ دوره کارگاه آموزشی باز آموزی قوانین و مقررات هیات های بدوی تشخیص مطالبات شعب برای ۹۶۰ نفر از اعضاء هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات در ادارات کل استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، لرستان، آذربایجان غربی، سمنان، مازندران، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و شرق تهران بزرگ از دیگر اقدامات معاونت فرهنگی و اجتماعی این سازمان در یک سال گذشته است... دریافت تقدیر نامه از ایسا برای ۵ طرح از طرح های معاونت فرهنگی و اجتماعی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی اعم از ارتقاء سطح آگاهی و تعامل با شرکای اجتماعی ، گفتمان سازی مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی در

دانش آموزان با مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی آشنا می شوند
اعتبار نیوز |

دانش آموزان با مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی آشنا می شوند

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از مهر، برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار برای آموزش تعداد 50 هزار نفر از کارگران ساختمانی در سراسر با همکاری وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور، بازدید 30 هزار نفر از دانش آموزان سطح کشور از شعب و واحدهای اجرایی این سازمان، گفتمان سازی مفاهیم بیمه وتامین اجتماعی در بین تشکل های قانونی بر اساس دستورالعمل های اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی از طریق برگزاری 8 دوره کارگاه آموزشی باز آموزی قوانین و مقررات هیات های بدوی تشخیص مطالبات شعب برای 960 نفر از اعضاء هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات در ادارات کل استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، لرستان، آذربایجان غربی، سمنان، مازندران، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و شرق تهران بزرگ از دیگر اقدامات معاونت فرهنگی و اجتماعی این سازمان در یک سال گذشته است... دریافت تقدیر نامه از ایسا برای 5 طرح از طرح های معاونت فرهنگی و اجتماعی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی اعم از ارتقاء سطح آگاهی و تعامل با شرکای اجتماعی ، گفتمان سازی مفاهیم

توسعه مفاهیم تأمین اجتماعی در کتب درسی
اعتماد آنلاین |

توسعه مفاهیم تأمین اجتماعی در کتب درسی

اعتمادآنلاین|  برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار برای آموزش تعداد 50 هزار نفر از کارگران ساختمانی در سراسر با همکاری وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور، بازدید 30 هزار نفر از دانش آموزان سطح کشور از شعب و واحدهای اجرایی این سازمان، گفتمان سازی مفاهیم بیمه وتامین اجتماعی در بین تشکل های قانونی بر اساس دستورالعمل های اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی از طریق برگزاری 8 دوره کارگاه آموزشی باز آموزی قوانین و مقررات هیات های بدوی تشخیص مطالبات شعب برای 960 نفر از اعضاء هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات در ادارات کل استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، لرستان، آذربایجان غربی، سمنان، مازندران، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و شرق تهران بزرگ از دیگر اقدامات معاونت فرهنگی و اجتماعی این سازمان در یک سال گذشته است... دریافت تقدیر نامه از ایسا برای 5 طرح از طرح های معاونت فرهنگی و اجتماعی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی اعم از ارتقاء سطح آگاهی و تعامل با شرکای اجتماعی ، گفتمان سازی مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی در بین تشکل