اخبار

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

نصف جهان |

وزارت بهداشت: 50 درصد از سرطان ها قابل معالجه نیستند

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: سرطان ها ۲۰ درصد از علل مرگ و میر در ایران را تشکیل می دهند، از طرفی با توجه به پیر شدن جمعیت، آمار سرطان رو به افزایش بوده و به نظر می رسد در آینده ای نزدیک با چالش بزرگی در این زمینه روبه رو باشیم... به گزارش وزارت بهداشت ، رضا ملک زاده روز شنبه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین موسسه نیماد و موسسه غیردولتی خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور افزود: تحقیقات در زمینه سرطان در سال های اخیر، امیدهای زیادی را برای درمان سرطان به وجود آورده است تا بتوانیم در آینده درصد بیشتری از بیماران مبتلا به سرطان را درمان کنیم؛ زیرا در حال حاضر ۵۰ درصد از سرطان ها با تشخیص زودهنگام قابل درمان بوده و ۵۰ درصد از سرطان ها قابل معالجه نیستند و روندی که تحقیقات سرطان در تمام دنیا طی می کند، این امید را ایجاد کرده که طی ۲۰ سال آینده ۸۵ درصد سرطان ها را درمان کنیم

عصر ایران |

وزارت بهداشت: 50 درصد از سرطان ها قابل معالجه نیستند

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: سرطان ها ۲۰ درصد از علل مرگ و میر در ایران را تشکیل می دهند، از طرفی با توجه به پیر شدن جمعیت، آمار سرطان رو به افزایش بوده و به نظر می رسد در آینده ای نزدیک با چالش بزرگی در این زمینه روبه رو باشیم... به گزارش وزارت بهداشت ، رضا ملک زاده روز شنبه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین موسسه نیماد و موسسه غیردولتی خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور افزود: تحقیقات در زمینه سرطان در سال های اخیر، امیدهای زیادی را برای درمان سرطان به وجود آورده است تا بتوانیم در آینده درصد بیشتری از بیماران مبتلا به سرطان را درمان کنیم؛ زیرا در حال حاضر ۵۰ درصد از سرطان ها با تشخیص زودهنگام قابل درمان بوده و ۵۰ درصد از سرطان ها قابل معالجه نیستند و روندی که تحقیقات سرطان در تمام دنیا طی می کند، این امید را ایجاد کرده که طی ۲۰ سال آینده ۸۵ درصد سرطان ها را درمان کنیم

سرطان ها 20 درصد از علل مرگ و میر در ایران
عصر ایران |

سرطان ها 20 درصد از علل مرگ و میر در ایران

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: سرطان ها ۲۰ درصد از علل مرگ و میر در ایران را تشکیل می دهند، از طرفی با توجه به پیر شدن جمعیت، آمار سرطان رو به افزایش بوده و به نظر می رسد در آینده ای نزدیک با چالش بزرگی در این زمینه روبه رو باشیم... به گزارش ایرنا به نقل از وزارت بهداشت ، رضا ملک زاده روز شنبه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین موسسه نیماد و موسسه غیردولتی خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور افزود: تحقیقات در زمینه سرطان در سال های اخیر، امیدهای زیادی را برای درمان سرطان به وجود آورده است تا بتوانیم در آینده درصد بیشتری از بیماران مبتلا به سرطان را درمان کنیم؛ زیرا در حال حاضر ۵۰ درصد از سرطان ها با تشخیص زودهنگام قابل درمان بوده و ۵۰ درصد از سرطان ها قابل معالجه نیستند و روندی که تحقیقات سرطان در تمام دنیا طی می کند، این امید را ایجاد کرده که طی ۲۰ سال آینده ۸۵ درصد سرطان ها را درمان کنیم