آخرین اخبار #معاون_عربی_و_آفریقای_وزارت_امور_خارجه