اخبار

میانه

روزنو |

بزرگان جهانگیری را برگرداندند

در روزگاری که رسانه های خبری گستردگی امروز را نداشتند، شاید می شد جلو انتشار اخبار را گرفت، اما امروز دیگر چنین نیست و حتی اگر کانال های رسمی و دوایر اطلاع رسانی نزدیک به دولت که باید این وظیفه را به عهده داشته باشند، به وظیفه خود عمل نمی کنند و مردم را از ماجراهایی که در کابینه اتفاق می افتد با خبر نمی کنند، بازهم نمی توان منکر واقعیت هایی شد که همه رای دهندگان به آقای روحانی در سال 96 از آن باخبرند... برای مثال در حالی که رئیس کل بانک مرکزی یا یکی از وزرای اقتصادی دولت می بایست تصمیم اتخاذ شده درباره دلار 4200 تومانی را به عهده بگیرد، در بزنگاه غیر از جهانگیری کسی در میانه نماند و در حالی که اگر جهانگیری اعلام آن تصمیم را به عهده نمی گرفت، هیچ کس او را شماتت نمی کرد، کاری را انجام داد که بیش از آنکه در درستی یا نادرستی این تصمیم بشود چون و چرا کرد نشان دهنده آن است که جهانگیری بی هیچ منتی خود را فدای دولت برآمده از رای اصلاح طلبانه مردم می کند