پاریسن ژرمن

  • تایید در پاریس؛ جدایی قطعی امری

    آی اسپورت |۲۹ روز قبل
  • قتل اسپارتاکوس به دست فرعون مهربان

    آی اسپورت |۱ ماه قبل