اخبار

پرداخت مالیات

به تخلف دو شرکت هواپیمایی رسیدگی کنید تا به دیگران سرایت نکرده است
فصل تجارت |

به تخلف دو شرکت هواپیمایی رسیدگی کنید تا به دیگران سرایت نکرده است

فصل تجارت - انجمن صنفی کارفرمایی دفتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران نسبت به نحوه فروش بلیت دو شرکت هواپیمایی و اقدام آن ها در موضوع مالیات بر ارزش افزوده معترض شد و آن را خلاف قانون عنوان کرد... امیرپویان رفیعی شاد ـ رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی دفتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران ـ یادداشتی را در شرح نحوه فروش بلیت در این شرکت های هواپیمایی در اختیار این خبرگزاری قرار داد که در متن آن (با حذف نام آن ها با توجه به اصول حرفه ای) آمده است: «بر اساس آنچه در شرح وظایف دفاتر خدمات مسافرتی هوایی آمده است، دفاتری که در قراردادی با یک شرکت هواپیمایی از سوی آن شرکت به عنوان نماینده فروش تلقی می شوند مجاز خواهند بود در مسیرهای پروازی که آن شرکت تعریف کرده است به فروش بلیط مبادرت کنند و در یک دوره (بین 7 تا 15 روز) فروش خالص خود را پس از کسر کارمزد مقرر به شرکت هواپیمایی پرداخت کنند

به تخلف دو شرکت هواپیمایی رسیدگی کنید تا به دیگران سرایت نکرده است
فصل اقتصاد |

به تخلف دو شرکت هواپیمایی رسیدگی کنید تا به دیگران سرایت نکرده است

فصل اقتصاد - انجمن صنفی کارفرمایی دفتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران نسبت به نحوه فروش بلیت دو شرکت هواپیمایی و اقدام آن ها در موضوع مالیات بر ارزش افزوده معترض شد و آن را خلاف قانون عنوان کرد... امیرپویان رفیعی شاد ـ رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی دفتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران ـ یادداشتی را در شرح نحوه فروش بلیت در این شرکت های هواپیمایی در اختیار این خبرگزاری قرار داد که در متن آن (با حذف نام آن ها با توجه به اصول حرفه ای) آمده است: «بر اساس آنچه در شرح وظایف دفاتر خدمات مسافرتی هوایی آمده است، دفاتری که در قراردادی با یک شرکت هواپیمایی از سوی آن شرکت به عنوان نماینده فروش تلقی می شوند مجاز خواهند بود در مسیرهای پروازی که آن شرکت تعریف کرده است به فروش بلیط مبادرت کنند و در یک دوره (بین 7 تا 15 روز) فروش خالص خود را پس از کسر کارمزد مقرر به شرکت هواپیمایی پرداخت کنند