اخبار

کسب و کار

صورت های مالی سازمان منطقه آزاد انزلی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ مورد تأیید کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفت
پستچی نیوز |

صورت های مالی سازمان منطقه آزاد انزلی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ مورد تأیید کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفت

پستچی نیوز – به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در جلسه کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد انزلی با حضور اعضای کارگروه تخصصی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق، مدیر امور مجامع و حسابرسی دبیرخانه و رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران سازمان، تأیید شد... در ابتدا دکتر مسرور گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی را برای سال مالی مذکور ارائه داد، وی با برشمردن اقدامات سازمان در راستای اهداف و چشم اندازهای ترسیم شده برای مناطق آزاد اقدام به بیان نحوه ایجاد تحول و توسعه منطقه، ایجاد زیرساخت های اساسی، رونق فضای کسب و کار و اشتغال منطقه نمود