اخبار

کشاورز

بنا نیوز |

برداشت آب از چاه های کشاورزی باید متناسب با شرایط اقلیمی باشد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد علایی، مدیرعامل شرکت صبح امروز در نشست تخصصی اعضا کمیسیون های رسیدگی به امور پروانه، دبیران کمیسیون امور آب زیرزمینی و مدیران امور حفاظت از منابع آبی چهار استان گلستان، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی که در سالن جلسات این شرکت برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت استان از نظر آبی ناپایدار است بطوریکه میانگین بارش ۴۵ ساله استان ۲۲۱ میلی متر بوده که با ۷۸ درصد تبخیر و تعرق آب موجب شده تا میزان منابع تجدید پذیر کم باشد... علایی با بیان اینکه شرایط خشک و نیمه خشک خراسان رضوی از جمله زیاد بودن دامنه تغییرات بارندگی نیاز به بازنگری در برنامه ها را دارد گفت: باید به نحوی پروانه صار کنیم تا برداشت آب از چاه های کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی باشد و میزان برداشت باتوجه به بارندگی تغییر کند و کشاورز را برای این موضوع قانع کنیم