اخبار

گزارش پایگاه

بهره مندی از تسهیلات مالیات مقطوع ۹۷ طبق مالیات تشخیصی ۹۶
اعتبار نیوز |

بهره مندی از تسهیلات مالیات مقطوع ۹۷ طبق مالیات تشخیصی ۹۶

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از ایبنا، امید علی پارسا با اشاره به دستورالعمل شماره 200/98/505 مورخ 98/3/8 و نامه 230/12570/د مورخ 1398/3/12 موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیات های مستقیم و با توجه به محدودیت زمانی باقیمانده و جهت مشارکت و استفاده حداکثری مودیان محترم مالیاتی از تسهیلات موضوع دستورالعمل فوق الذکر عنوان کرد: آندسته از صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مذکور که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال 1397، حداکثر مبلغ 828 میلیون تومان است و مالیات تشخیصی عملکرد سال 1396 آنان به قطعیت نرسیده، می توانند با تکمیل و ارسال فرم مربوط و با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) دستورالعمل موصوف به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال 1396 از مزایا و تسهیلات آن بهره مند شوند